1734 French Map of China showing Taiwan, Xinjiang and Korea